Thuyết minh kỹ thuật

Tính toán sức chịu tải của cừ Larsen

I. Tính Taán kiểm tra biện pháp thi công

Tường cừ và hệ văng chống của công trình được tính toán kiểm tra theo phần mềm Plaxis 8.2
1.1. Số liệu đầu vào
Số liệu đất: lấy theo tài liệu báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình Tải trọng do các công trình lân cận và thiết bị thi công tác dụng lên mặt đất phía ngoài hố đào lấy bằng 1.5T/m2. 
Tường cừ larsen IV có các thông số:

Loại

B
(mm)

h
(mm)

t
(mm)

A
(cm2/m)

I
(cm4/m)

W
(cm3/m)

Trọng lượng
(kg/m2)

SPIV

400

170

15.5

242.5

38600

2270

190

Hệ văng chống thép hình chữ H 300x300x10x12, khi mô hình hóa lấy bề rộng của tường cừ tương ứng là 1m.
Quy trình kiểm tra theo các bước phân tích trên mô hình Plaxis 8.2:
+ Bước 1: Thi công tường cừ
+ Bước 2: Đào đất đợt 1 từ cao độ tự nhiên -1.35m đến cao độ -1.850m
+ Bước 3: Thi công hệ văng chống cốt -1.55m
+ Bước 4: Đào đất đợt 2 đến cao độ -4.450m
+ Bước 5: Thi công sàn nền, lấp cát đầm chặt xung quanh hố móng đến cao độ -3.600m, tháo văng chống cừ
Mô hình tính toán: Được xây dựng trên phầm mềm plaxis 8.2

1.2. Kết quả phân tích và tính toán trên mô hình

Tính toán sức chịu tải của cừ Larsen

1.2.1. Đào đất đến cốt -1.850m

Tính toán sức chịu tải của cừ Larsen

Tính toán sức chịu tải của cừ Larsen

- Chuyển vị ngang lớn nhất của tường là Ux = 12,73 mm

Tính toán sức chịu tải của cừ Larsen

- Mô men lớn nhất trong tường là M = -21.45 kNm/m.
1.2.2. Thi công hệ văng chống (cốt -1.50m)

Tính toán sức chịu tải của cừ Larsen- Mô men lớn nhất trong tường là M = -155.06 kNm/m.

Lực văng chống
Lực nén lớn nhất do tường cừ truyền vào văng chống đợt là: N1 = -80,378 kN/m

1.2.4. Thi công sàn nền tầng hầm, lấp cát đầm chặt xung quanh hố móng đến cao độ -3.600m, tháo văng chống cừ.

Tính toán sức chịu tải của cừ Larsen

- Mô men lớn nhất trong tường là M = 56.08 kNm/m.
1.3. Kiểm tra

1.3.1. Kiểm tra tường cừ

- Mô men lớn nhất xuất hiện trong tường cừ là -155.06 kN.m/m.
- Chuyển vị ngang lớn nhất tường cừ là 63.50mm.
- Lực nén lớn nhất do tường cừ truyền vào văng chống là: N = -80.378 kN/m.

1.3.1.1. Kiểm tra bền

Ta có, mô men lớn nhất của tường cừ (ứng với 1 m bề rộng) là 155,06 kN.m.
s = M/W = 155,06/(0,00227) = 68308,37 kN/m2
s = 68308,37 < [s] = 210000 kN/m2
--> Vậy tường cừ đảm bảo điều kiện bền trong quá trình thi công.

1.3.1.2. Kiểm tra chuyển vị ngang

Kết quả chuyển vị lớn nhất của đỉnh tường cừ tính ra là (63.50mm).

1.4. Kết luận

Vậy khi thi công theo biện pháp nhà thầu đã lập, tường cừ đảm bảo điều kiện bền cũng như chuyển vị.

zalo-img.png